Tjalfes Magic - moxshop.dk
 Forside » Informations Sider Vis Alle Produkter Min Konto  |  Indkøbskurv  |  Til Kassen   
Varegrupper
Hurtig Søgning
 
Brug stikord til at finde produktet du søger.
Avanceret Søgning
Information
 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
 Persondatapolitik
 Købsvilkår - Gælder fra 1/1/2022
 Databehandleraftale
 Sitemap
 Kontakt os

Databehandleraftale

Databehandleraftale

Webex ApS Databehandleraftale Webløsning
Version: 1.1
Denne databehandleraftale er indgået mellem følgende 2 parter:
Kunden
på den, af kunden, senest oplyste adresse
på det, af kunden, senest oplyste postnummer
i den, af kunden, senest oplyste by
i det, af kunden, senest oplyste land
på det, af kunden, senest oplyste CVR‐nr.
(herefter benævnt den Dataansvarlige)
Og
Webex ApS
Øverødvej 5, 1. Sal
2840 Holte, Danmark
CVR: 32281966
(herefter benævnt Databehandleren)
1. FORMÅL
1.1 Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren
foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
1.2 Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa‐Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv
95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
1.3 Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes
”hovedaftale”. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt.
Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en anden gyldig
databehandleraftale.
1.4 Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler
mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.
1.5 Databehandleren erklærer ved indgåelse af denne aftale, at denne vil gennemføre de passende tekniske
og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i
databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af de registreredes rettigheder.
1.6 Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden, som følger hovedaftalen, specifikt
godkendt anvendelsen af nedenfor benævnte underdatabehandlere til netop den behandling.


Øverødvej 5
DK-2840 Holte
Bank: Sparekassen Vendsyssel
Kontonr. 9070 1626963036
+45 70 270 470
32 28 19 66
E-mail:
Internet:
Tlf.:
Cvr:
info@webex.dk
www.webex.dk
Databehandleren kan ikke – uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse – anvende
underdatabehandlere til en ”anden” behandling and aftalt eller lade en anden underdatabehandler
foretage den enkelte behandling.
2. DATABEHANDLERAFTALENS INDHOLD
2.1 Databehandleraftalen vedrører:
2.2 Webhotel med service
2.3 E‐mail‐løsning med service
2.4 Aftalens varighed følger hovedaftalen
2.5 Behandlingen af data består i indsamling
2.6 Aftalen omfatter kontaktoplysninger
2.7 Der behandles personoplysninger om kunder
2.8 Backup af al data 1 gange i døgnet
2.8 Behandling omfatter overførsel af personoplysninger til tredjelande (se nedenfor), og behandlingen
omfatter ikke overførsel af personoplysninger til internationale organisationer.
‐ United States of America (USA)
3. BEHANDLINGSSIKKERHED
3.1 Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til
databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle
niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og
formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og
frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et
sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.
3.2 Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel
32‐36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for
Databehandleren.
3.3 Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til
Databeskyttelsesforordningens artikel 32.
3.4 Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne,
kontraktligt har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
3.5 Databehandleren sikrer, at foretage backup af al data i forbindelse med hovedaftalen, herunder webhotel
og e‐mail‐løsning. Backup slettes efter 30 dage efter og al backup‐data vil erstattes af de nye data.
4. DATABEHANDLEREN HANDLER EFTER INSTRUKS
4.1 Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den
Dataansvarlige, herunder eksempelvis hovedaftalen samt de generelle vilkår og betingelser.
4.2 Kravet om den Dataansvarliges skriftlige instruks af Databehandlerens behandlinger under Punkt 4.1 kan
alene tilsidesættes, hvis det kræves i henhold til EU‐ret eller medlemsstaternes nationale ret, som
Databehandleren er underlagt.


Øverødvej 5
DK-2840 Holte
Bank: Sparekassen Vendsyssel
Kontonr. 9070 1626963036
+45 70 270 470
32 28 19 66
E-mail:
Internet:
Tlf.:
Cvr:
info@webex.dk
www.webex.dk
4.3 Gør Databehandleren Punkt 4.2 gældende, underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette
retlige krav snarest muligt inden behandlingen, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan
underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
5. FORTROLIGHED
5.1 Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de
personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor
straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
5.2 Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for
at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den dataansvarlige.
5.3 Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af
den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
6. ANVENDELSE AF UNDERDATABEHANDLERE
6.1 Databehandleren må ikke gøre brug af en anden databehandler uden forudgående generel skriftlig
godkendelse fra den dataansvarlige. Den Dataansvarlige giver hermed Databehandleren generel skriftlig
godkendelse til at gøre brug af en eller flere andre databehandlere.
6.2 Databehandleren skal snarest muligt underrette den Dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer
vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den Dataansvarlige mulighed for
at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.
6.3 Gør Databehandleren brug af en anden databehandler (Underdatabehandler) i forbindelse med udførelse
af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den Dataansvarlige, pålægges Underdatabehandler de samme
databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende kontrakt mellem den Dataansvarlige og
Databehandleren.
6.4 Hvis Underdatabehandler, som nævnt under Punkt 6.3, ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser,
forbliver den oprindelige databehandler fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af den
anden databehandlers forpligtelser.
7. DEN DATAANSVARLIGES FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER
7.1 Den Dataansvarlige er ansvarlig for overholdelse af databeskyttelsesforordningen, herunder at besvare
anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i Databeskyttelsesforordningens
kapitel III.
7.2 Under hensyntagen til behandlingens karakter bistår Databehandleren så vidt muligt den Dataansvarlige
ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den Dataansvarliges
forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i
Databeskyttelsesforordningens kapitel III
8. UNDERRETNING OM BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN


Øverødvej 5
DK-2840 Holte
Bank: Sparekassen Vendsyssel
Kontonr. 9070 1626963036
+45 70 270 470
32 28 19 66
E-mail:
Internet:
Tlf.:
Cvr:
info@webex.dk
www.webex.dk
8.1 Databehandleren underretter, via https://webex.dk/drift, uden unødig forsinkelse den dataansvarlige
efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller
en eventuel underdatabehandler.
8.2 Databehandlerens underretning til den dataansvarlige dokumenteres snarest muligt efter at denne er
blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle
forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden.
9. AFTALENS OPHØR
9.1 Databehandleren sletter alle personoplysninger til den dataansvarlige, efter at tjenesten vedrørende
behandlingen er ophørt, og sletter alle eksisterende kopier. Sletningen sker efter 14 dage fra ophør.
9.2 Databehandlerens håndtering af personoplysninger, som følger af Punkt 9.1, frafalder, såfremt EU‐retten
eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
9.3 Databehandleren dokumenterer snarest muligt over for den Dataansvarlige, hvilke regler i EU‐retten eller
medlemsstaternes nationale ret, der foreskriver opbevaring af personoplysningerne, som nævnt under Punkt
9.2.
10. SLETNING OG TILBAGELEVERING AF OPLYSNINGER
10.1 Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den
dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette
eksisterende kopier, medmindre EU‐retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
11. TILSYN OG REVISION
11.1 Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i denne
databehandleraftale, til rådighed for den Dataansvarlige.
11.2 Databehandleren giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af
den Dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den Dataansvarlige.
11.3 Databehandleren underretter omgående den Dataansvarlige, hvis en instruks vedrørende Punkt 11.1
efter Databehandlerens mening er i strid med Databeskyttelsesforordningen eller
databeskyttelsesbestemmelser i anden EU‐ret eller medlemsstaternes nationale ret.

Fortsæt
Indkøbskurv
..er tom!
Nyheder mere
Sprog
Dansk English
Vi Accepterer

Tilmeld nyhedsbrev


Copyright © 2021 moxmagic
Powered by Webex